id  2
מזהה בתפריט  200
קישור  הגשת כתבי יד
תוכן מיוחד

הגשת כתבי יד להוצאה לאור של מכון בן-גוריון

ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות מפרסמת ספרי מחקר בתחומי דעת שונים ובמגוון של נושאים הנוגעים לישראל ולעם היהודי במאה העשרים.

ספרי ההוצאה רואים אור לאחר שהם נבחנים בידי מועצת הפרסומים של מכון בן-גוריון, על יסוד חוות דעה של אנשי אקדמיה מומחים בתחום המחקר המוצע לפרסום.

מחברי המחקרים שיאושרו לפרסום יתבקשו להשתתף בנטל עלויות ההפקה.

 

קווים מנחים להגשת כתב יד

·       ההוצאה מקבלת לידיה רק כתבי יד בעברית שטרם ראו אור, שאורכם הוא 100 אלף מילים, ושאינם נמצאים בעת ההגשה בטיפולה של עוד הוצאה לאור.

·       ההוצאה מפרסמת עבודות דוקטור רק לאחר שעובדו לספר.

·                     המעוניינים מתבקשים לשלוח בדוא"ל את הדברים האלה:

o       מכתב פנייה

o       המחקר המלא בקובץ word

o       תקציר בן 5 עמודים

o       תוכן העניינים

o       קורות חיים

o       רשימת פרסומים

הכתובת למשלוח היא: kanarek@bgu.ac.il

·       אם מועצת הפרסומים תמצא עניין במחקר, תתבקשו לשלוח את כתב היד מודפס בשני עותקים לכתובת: נועה גלבוע, ההוצאה לאור, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, מדרשת בן גוריון, שדה בוקר, 8499000

 

פעיל/מוקפא  הצג